Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov našich zákazníkov je pre nás samozrejmosťou.

Prevádzkovateľom osobných údajov je SaMZ s.r.o, s miestom podnikania Mierová 183, 821 05 Bratislava, IČO: 36 616 893

Kde sa na nás môžete obrátiť? 
Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k Vami poskytnutému súhlasu alebo týkajúcu sa problematiky ochrany osobných údajov, zavolajte na našu linku +421 940 815 366, alebo kontaktná mailová adresa je info@potapacskyportal.sk.
Účelom spracúvania osobných údajov je digitálny priamy marketing, najmä zasielanie informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch
Rozsah spracúvaných osobných údajov je: meno, priezvisko, email a telefónne číslo. 
Zdroj osobných údajov: Osobné údaje získavame priamo od Vás. Tieto osobné údaje uvádzate v klientskej zmluve alebo formulári, v ktorom ste nám udelili súhlas alebo ich môžeme odvodiť z iných údajov, ktoré máme o Vás zaznamenané.
Dobrovoľnosť súhlasu: Súhlas poskytnutý na účely digitálneho priameho marketingu je dobrovoľný a kedykoľvek ho môžete odvolať, resp. predĺžiť. Váš súhlas je nevyhnutný na to, aby ste mohli od nás dostávať aktuálne informácie.
Príjemcovia osobných údajov: Osobné údaje môžu byť za určitých okolností v nevyhnutnej miere, v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutnú dobu poskytnuté príjemcom, ktorí sú predajcovia z predajnej siete.
Osobné údaje môžu byť sprístupnené iným osobám len na základe uzatvorenej zmluvy, ktorá garantuje plnohodnotnú ochranu Vašich osobných údajov.
Dochádza k profilovaniu?
Prevádzkovateľ osobných údajov nevyužíva pri spracúvaní elektronické vyhodnocovanie osobných údajov (tzv. profilovanie). 
Doba spracúvania osobných údajov:
Vaše osobné údaje sú spracúvané počas 2 rokov od udelenia tohto súhlasu alebo do odvolania Vášho súhlasu. Po uplynutí príslušného času budú Vaše osobné údaje vymazané, ale iba v rozsahu, pre ktoré podľa právnych predpisov neexistuje iný účel a právny základ (zmluvy, zákon, iný Váš súhlas). Pred uplynutím doby platnosti udeleného súhlasu Vás môžeme požiadať o predĺženie jeho platnosti.

Vaše práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov
Pri spracúvaní osobných údajov môžete uplatniť nasledujúce práva:
Právo na informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov: Informácie zahŕňajú hlavne: identifikáciu a kontaktné údaje prevádzkovateľa a zodpovednej osoby, účely spracúvania, kategórie osobných údajov, kategórie príjemcov, informácie o prenose do tretích krajín a zárukách v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie, dobe uchovávania, výpočet Vašich práv, možnosť obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, zdroj spracovávaných osobných údajov, informácie o tom, či a ako dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.
Právo na prístup k osobným údajom: Máte právo na potvrdenie toho, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak áno, máte právo získať prístup k informáciám podľa predchádzajúceho bodu. Na základe osobitnej žiadosti máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov.
Právo na opravu: Ak zistíte, že spracúvame Vaše neaktuálne alebo nepresné osobné údaje, máte právo na opravu týchto údajov. Prosím informujte nás o prípadných chybách vo Vašich osobných údajoch.
Právo na výmaz: Ako dotknutá osoba máte právo žiadať vymazanie osobných údajov (tzv. právo na zabudnutie). Toto právo však nie je absolútne a Vaše osobné údaje nemusíme vymazať, ak na ich spracúvanie máme oprávnený záujem, alebo iný právny základ (napr. ak nám spracúvanie údajov vyplýva z uzatvorenej zmluvy, alebo zo zákona). Takéto údaje potom budú vymazané až po splnení ich účelu.
Právo na obmedzenie spracovania: V zákonom a nariadením uvedených situáciách máte   právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, najmä ak napadnete správnosť osobných údajov, a to počas obdobia overovania ich správnosti, alebo ak máte podozrenie, že spracúvanie osobných údajov je protizákonné a namietate proti vymazaniu osobných údajov, alebo žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia.
Právo na prenositeľnosť údajov: Po splnení právom predpokladaných podmienok nás môžete požiadať, aby sme poskytli Vaše osobné údaje inému prevádzkovateľovi. Vaše osobné údaje potom v zodpovedajúcom formáte poskytneme Vami určenému subjektu, ak nám v tom nebudú brániť žiadne zákonné alebo iné významné technické prekážky.
Právo namietať: Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu. 
Právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov: S Vaším podnetom alebo sťažnosťou ohľadom spracúvania osobných údajov sa môžete kedykoľvek obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

Ako postupujeme pri vybavovaní Vašich žiadostí a podnetov?
Pri vybavovaní Vašej žiadosti o výkon práva dotknutej osoby podľa GDPR Vás môžeme požiadať o dôveryhodné overenie Vašej totožnosti, a to najmä v prípade, ak budete žiadať o výkon svojho práva iným spôsobom ako písomným listom s vlastnoručným podpisom, elektronickou poštou s dôveryhodným elektronickým podpisom alebo osobne v mieste podnikania prevádzkovateľa (napr. v prípadoch bežných emailových žiadostí alebo telefonátov).
Každá Vaša žiadosť o výkon práva dotknutej osoby bude individuálne a kompetentne posúdená, pričom o výsledku Vás budeme vždy informovať najneskôr do jedného mesiaca od prijatia žiadosti. Proces vybavenia žiadosti spojenej s výkonom práva dotknutej osoby podľa GDPR je bezplatné.
Ak je Vaša žiadosť zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä preto, že sa opakuje, sme oprávnení účtovať si primeraný poplatok, ktorý zohľadňuje administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií. Pri opakovanej žiadosti o poskytnutie kópií spracovávaných osobných údajov si vyhradzujeme právo účtovať z tohto dôvodu primeraný poplatok za administratívne náklady.
V prípade, ak by sme Vašu žiadosť o výkon práva dotknutej osoby nevybavili podľa Vašej mienky v súlade s GDPR, máte možnosť podať sťažnosť dozornému orgánu (www.dataprotection.gov.sk) alebo domáhať sa ochrany Vašich práv súdnou cestou. 
Dochádza k cezhraničnému prenosu Vašich osobných údajov?
Vaše osobné údaje sú spracúvané primárne len v rámci Európskej únie, prípadne v krajinách o ktorých Európska komisia rozhodla, že ide o krajiny, ktoré zaručujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov. Zoznam krajín, ktoré zabezpečujú primeranú úroveň ochrany nájdete tu: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/prenos-do-krajin-zarucujucich-primeranu-uroven-ochrany.
Ako môžete odvolať súhlas? 
Súhlas založený na princípe dobrovoľnosti a máte právo kedykoľvek svoj súhlas úplne alebo sčasti odvolať, a to (i) zaslaním emailu o odvolaní súhlasu na adresu info@potapacskyportal.sk alebo (ii) zaslaním písomného oznámenia o odvolaní súhlasu na adresu prevádzkovateľa uvedenú vyššie alebo (iii) vyjadrením svojho nesúhlasu počas telefonického rozhovoru s prevádzkovateľom, resp. povereným obchodným partnerom. V prípade odvolania súhlasu bude spracúvanie osobných údajov založených na súhlase bezodkladne ukončené. Odvolaním súhlasu však nie je dotknutá zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na udelenom súhlase pred jeho odvolaním.

Tieto Podmienky ochrany súkromia sú platné a účinné od 25.05.2018.

V prípade potreby sa môžete obrátiť aj na Zákaznícke centrum.

Back
Vaša IP adresa je: 3.92.96.236
Copyright © 2021 www.potapacskyportal.sk. Powered by SaMZ, s.r.o.
Publikovaný obsah je chránený autorským zákonom (c. 618/2003 Z. z.). Bez písomného súhlasu je zakázané ho prevziať, či ďalej šíriť iným spôsobom a v takom prípade sa jedná o porušenie autorského práva.