Všeobecné obchodné podmienky pre nákup v tomto internetovom obchode

Obchodné a reklamačné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia
1.1.Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je SaMZ, s.r.o., so sídlom Mierová 183, 821 05 Bratislava, IČO: 36 616 893, zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 41347/B, DIČ: 2022208430 (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Kontaktné údaje predávajúceho:
mail: info@potapacskyportal.sk
telefón: +421/ 940/ 815366
poštová adresa: Mierová 183, 821 05 Bratislava

1.2.Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzavreté na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len "kúpna zmluva") a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.

1.3.Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

1.4.Zoznam tovaru na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená na základe otázky kupujúceho.

1.5.Predávajúci je viazaný kupujúcemu svojou ponukou tovaru prezentovaného na ktorejkoľvek internetovej stránke predávajúceho vrátane ceny počas lehoty 24 hodín od odoslania oznámenia o prijatí objednávky kupujúcemu.

2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy
2.1.Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme e-mailovej správy kupujúceho zaslaného predávajúcemu a/alebo vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho a/alebo vo forme telefonickej objednávky kupujúceho predávajúcemu (ďalej len "objednávka").

2.2.Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je telefonické alebo e-mailové potvrdenie predávajúcim kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky kupujúcim a po overení dostupnosti a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim označené ako "potvrdenie objednávky". Automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky.

2.3.Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, prípadne iné údaje.
3. Práva a povinnosti predávajúceho
3.1.Predávajúci je povinný:
a) dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,
b) zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR,
c) odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad).

3.2.Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

4. Práva a povinnosti kupujúceho
4.1.Kupujúci je povinný:

a) prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,
b) zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,
c) nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho,
d) potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.

4.2.Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

5. Dodacie podmienky
5.1.Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov, katalógov, typových listov a vzorkovníkov predávajúceho umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

5.2.Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar dodať kupujúcemu v lehote do 30 dní od dodania tovaru dodávateľom alebo výrobcom tovaru predávajúcemu.

5.3.Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky kupujúceho predávajúcim. V prípade, ak dôjde k omeškaniu dodania tovaru zo strany predávajúceho, predávajúci je oprávnený jednostranne predĺžiť lehotu na dodanie tovaru, a to aj opakovane, o čom predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie. V prípade, ak kupujúci tovar neprevezme do 7 dní po uplynutí lehoty uvedenej v kúpnej zmluve, záväznej akceptácii objednávky alebo jednostranne predĺženej predávajúcim, je predávajúci oprávnený účtovať kupujúcemu skladné vo výške 15 EUR za každý deň uskladnenia tovaru. Po uplynutí 14 dní odo dňa, keď bol kupujúci povinný tovar prevziať, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe. Po predaní dohodnutého tovaru tretej osobe sa záloha za dohodnutý tovar zaplatená kupujúcim započíta v celej výške na zmluvnú pokutu, ktorú je povinný kupujúci zaplatiť predávajúcemu.

5.4.Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru pred uplynutím lehoty dohodnutej v kúpnej zmluve.

5.5.Váha, rozmery a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v katalógoch, prospektoch a iných písomnostiach predávajúceho umiestnenými na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho sú nezáväznými údajmi.

5.6.Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v akceptácii objednávky predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak.

5.7.V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve je povinná predložiť predávajúcemu originál alebo kópiu kúpnej zmluvy a dokladu o zaplatení tovaru a písomné plnomocenstvo. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v kúpnej zmluve a skladné vo výške uvedenej v bode 2 tohto článku týchto všeobecných obchodných podmienok. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v záväznej akceptácii objednávky a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, resp. jeho oprávneným zástupcom alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru.

5.8.Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal hneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne predávajúci poskytnúť odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať kupujúcemu nový tovar.

5.9.Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v 5.2. Obchodných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 30 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

6. Kúpna cena
6.1.Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len "kúpna cena") formou hotovostnej platby v určenej prevádzkarni predávajúceho, dobierkou v mieste dodania tovaru, dobierkou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej poštové služby, platbou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej spotrebiteľské úvery alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v záväznej akceptácii objednávky.

6.2.Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, zmeny kurzu a zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru.

6.3.V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

6.4.Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

6.5.V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

6.6.V prípade, ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy pred zaplatením celej kúpnej ceny, zmluvné strany sa dohodli, že zaplatená záloha na kúpnu cenu sa započíta v celej výške na zmluvnú pokutu, ktorú je povinný kupujúci zaplatiť predávajúcemu, ak v kúpnej zmluve nie je dohodnuté inak.

6.7.V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu pri prevzatí tovaru, zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a zaplatená záloha na kúpnu cenu sa započíta v celej výške na zmluvnú pokutu, ktorú je povinný kupujúci zaplatiť predávajúcemu, ak v kúpnej zmluve nie je dohodnuté inak.

6.8.Náklady spojené s montážou a vynáškou nie sú zahrnuté v kúpnej cene tovaru a predávajúci tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť.

7. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare
7.1.Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

7.2.Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

8. Reklamačný poriadok (zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie)
8.1.Predávajúci zodpovedá za vady tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku.

8.2.Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon").

8.3.Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

8.4.Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky.

8.5.Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

8.6.Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neučiní, môže uplatniť nároky z vád zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prevzatia tovaru.

8.7.Počas záručnej doby má zákazník právo na bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie a návodu oprávnenému zástupcovi predávajúceho spolu s originálnym obalom tovaru, záručným alebo dodacím listom a dokladom o zaplatení.

8.8.Ak tovar vykazuje vady, zákazník má právo uplatniť reklamáciu v prevádzkach predávajúceho v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona tak, že vyplní formulár na uplatnenie reklamácie a doručí ho predávajúcemu. Podobu formulára určí predávajúci a jeho vzor umiestni na internetovej stránke predávajúceho. Kupujúci je povinný vo formulári presne označiť druh a rozsah vád tovaru. Zákazník má právo uplatniť reklamáciu aj u osoby oprávnenej výrobcom tovaru na vykonávanie záručných opráv (ďalej len „určená osoba“). Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa dá objektívne doručiť predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:
a) doručenie vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie od kupujúceho predávajúcemu,
b) doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu,
c) doručenie prístupových kódov, hesiel a pod. k tovaru od kupujúceho predávajúcemu.
Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa nedá objektívne doručiť predávajúcemu a ktorý je pevne zabudovaný začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:
a) doručenie vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie od kupujúceho predávajúcemu,
b) vykonanie obhliadky reklamovaného tovaru treťou osobou, určenou predávajúcim, ktorá o obhliadke vydá kupujúcemu písomné potvrdenie,
c) doručenie prístupových kódov, hesiel a pod. k tovaru od kupujúceho predávajúcemu.
Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie. Reklamovaný tovar je nutné doručiť do sídla predávajúceho, ak predávajúci alebo určená osoba neurčí inak (napr. dopraviť tovar priamo určenej osobe).

8.9.Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni, v ktorej je prijatie reklamácie možné, teda vo svojom sídle alebo u určenej osoby v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona.

8.10.V mieste určenom podľa bodu 8.9 týchto všeobecných obchodných podmienok na prijímanie reklamácií je predávajúci povinný zabezpečiť prítomnosť osoby poverenej vybavovať reklamácie v súlade s ust. § 18 ods. 3 Zákona.

8.11.Kupujúci je povinný reklamovať vady tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady.

8.12.Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe, v ktorom je povinný presne označiť vady tovaru v súlade s ust. § 18 ods. 5 Zákona a poučiť spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

8.13. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) Zákona ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.
Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.
Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

8.14.Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

8.15.Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar za iný obdobný tovar s porovnateľnými technickými parametrami.

8.16.Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:
a)nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru,
b)neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,
c)uplynutím záručnej doby tovaru,
d)mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,
e)používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
f)neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
g)poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,
h)poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
i)poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
j)neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
k)zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

8.17.Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
a)odovzdaním opraveného tovaru,
b)výmenou tovaru,
c)vrátením kúpnej ceny tovaru,
d)vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
e)písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,
f)odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

8.18. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

8.19.Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná, a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou.

8.20.Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

8.21.V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne bežať záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.

8.22.Všetky právom uplatnené záručné opravy sú bezplatné.

8.23.Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená v závislosti od rozhodnutia kupujúceho podľa bodu 8.13. týchto reklamačných a obchodných podmienok nasledujúcim spôsobom:
a)predávajúci zabezpečí odstránenie vady, alebo
b)predávajúci vadný tovar vymení.

8.25.Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, a ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, predávajúci vybaví v závislosti od rozhodnutia kupujúceho podľa bodu 8.13. týchto reklamačných a obchodných podmienok reklamáciu nasledujúcim spôsobom:
a)výmenou tovaru za tovar iný funkčný rovnakých alebo lepších technických parametrov, alebo
b)v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vystavením dobropisu na vadný tovar.

8.26.Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené vo formulári na uplatnenie reklamácie.

8.27.Pre účely reklamácie sa za viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady viac ako tri krát.

8.28.Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne.

8.29.Pre účely reklamácie sa za dobu, ktorá je považovaná za dobu, počas ktorej nemôže kupujúci riadne užívať tovar doba, počas ktorej po uzavretí kúpnej zmluvy nemôže kupujúci pre vady tovaru užívať tovar spolu viac ako 180 dní.

8.30.Oprávnenie kupujúceho na uplatnenie reklamácie vady tovaru je po tom, ako využil svoje právo a požiadal predávajúceho o odstránenie vady tovaru podľa bodu 8.8. týchto reklamačných a obchodných podmienok skonzumované a bez ohľadu na výsledok reklamácie už opätovne nie je oprávnený pre tú istú jedinečnú vadu (nie vadu rovnakého druhu) uplatňovať reklamáciu opakovane.

8.31.V prípade, že predávajúci ukončí reklamačné konanie ako odôvodnené zamietnutie reklamácie, ale vada výrobku objektívne jestvuje a nebola odstránená, môže si kupujúci uplatniť svoje právo na odstránenie vady tovaru prostredníctvom súdu.

9. Osobné údaje a ich ochrana
Na účely ochrany osobných údajov sa za prevádzkovateľa považuje predávajúci, uvedené v úvode týchto obchodných a reklamačných podmienok. V prípade akýchkoľvek otázok, podnetov alebo dopytov môžete predávajúceho kedykoľvek kontaktovať.
Účelom spracúvania osobných údajov je:
⦁    Plnenie predzmluvných vzťahov a povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy na tovar alebo služby, a to najmä objednanie a dodanie tovaru a služieb; poskytovanie informácií o stave objednávky a poradenstva k dodanému tovaru, spôsobu použitia, údržby a pod; vybavovanie reklamácií; pripomínanie servisných intervalov tovaru a poskytnutie záručného servisu a ďalšie s tým súvisiace úkony.
Pre tento účel je právnym základom spracúvania osobných údajov plnenie povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich zo zmluvy s Vami.
Predávajúci o Vás spracúva osobné údaje najviac v nasledovnom rozsahu: meno a priezvisko, dátum narodenia, resp. IČO, adresa trvalého pobyt, resp. dodacia adresa, Vaše telefónne číslo, emailová adresa, bankové spojenie (číslo účtu v prípade nutnosti vrátenia platby), prípadne údaje z občianskeho preukazu na účely identifikácie zmluvnej strany. V prípade ak je kupujúcim právnická osoba, je rozsah osobných údajov zúžený na nasledovný rozsah: meno a priezvisko konajúcej osoby, funkcia, emailová adresa a telefónne číslo.
Vaše osobné údaje sú uchovávané počas celej záručnej doby dodaného tovaru a 12 mesiacov po uplynutí záručnej doby tovaru. Následne sú Vaše osobné údaje pseudonymizované podľa a uchovávané na účel archivácie, alebo na štatistické účely podľa § 78 ods. 8 zákona č. 18/2018 Z.z.
⦁    Vedenie predpísanej evidencie (plnenie daňových povinností, vedenie účtovníctva a pod.)
Pre tento účel je právnym základom spracúvania osobných údajov plnenie povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov
Predávajúci o Vás spracúva osobné údaje najviac v nasledovnom rozsahu: meno a priezvisko, dátum narodenia, resp. IČO, adresa trvalého pobyt, resp. dodacia adresa.
Vaše osobné údaje sú uchovávané po dobu 10 rokov.
⦁    Zasielanie informácií o aktuálnych reklamných ponukách (tzv. newsletter) formou priameho marketingu najmä zasielaní informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch.
Pre tento účel je právnym základom Váš výslovný súhlas, v prípade ak ste ho udelili pri zadávaní objednávky, alebo ste nás požiadali iným spôsobom (písomne, faxom, sms, prípadne prostredníctvom webovej stránky internetového obchodu).
Predávajúci o Vás v tomto prípade spracúva osobné údaje najviac v nasledovnom rozsahu: meno a priezvisko, telefónne číslo a emailová adresa. V prípade ak je kupujúcim právnická osoba, je rozsah osobných údajov zúžený na nasledovný rozsah: meno a priezvisko konajúcej osoby, funkcia, emailová adresa a telefónne číslo.
Vaše osobné údaje sú uchovávané počas 2 rokov od udelenia súhlasu, až do jeho odvolania, pred uplynutím tejto doby Vás môžeme požiadať o predĺženie súhlasu na ďalšie obdobie. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

⦁    Zobrazovanie aktuálnych informácií na webových stránkach, najmä zobrazovanie Vami preferovaných nastavení našej stránky a tiež na doplnkové služby ako sú poskytovanie informácií o dostupných servisoch a predajcoch záhradnej techniky.
Pre tento účel je právnym základom Váš výslovný súhlas, ktorý ste udelili používaním webových stránok nášho internetového obchodu, prípadne potvrdením tlačidla súhlasím so spracúvaním osobných údajov na webovej stránke.
Vaše osobné údaje sú spracúvané len počas používania webových stránok a sú uchovávané a následne likvidované najneskôr do 30 dní od poslednej návštevy webovej stránky. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. V prípade ak nemáte záujem poskytovať tieto údaje, odporúčame Vám pravidelne mazať súbory cookies z Vášho prehliadača, resp. zakázať ich ukladanie.
Dotknutou osobou ste Vy (fyzická osoba) ako zákazník predávajúceho. Právnické osoby nie sú nositeľmi osobných údajov a v takom prípade je dotknutou osobou ten, kto koná v mene právnickej osoby.
Príjemcom osobných údajov sú tieto osoby:
⦁    partner z predajnej siete, v prípade ak ste si vybrali osobné prevzatie tovaru,
⦁    kuriérska spoločnosť reps. pošta, ktorá Vám tovar dodáva.
⦁    Súdy, orgány verejnej správy a iné osoby, ktorým sú údaje sprístupnené na základe všeobecne záväzného právneho predpisu.
V súvislosti so spracúvaním osobných údajov máte ako osoba, ktorej údaje sa spracúvajú tieto práva:
⦁    Právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a rozsah týchto osobných údajov spolu s informáciami  uvedenými v tomto poučení.
⦁    Právo na to, aby prevádzkovateľ opravil Vaše nesprávne osobné údaje, a aby doplnil Vaše neúplné osobné údaje.
⦁    Právo na vymazanie (zabudnutie) Vašich osobných údajov, ak tieto už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa  získavali alebo inak spracúvali.
⦁    Právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak:
⦁    napadnete správnosť osobných údajov, a to počas obdobia overovania ich správnosti,
⦁    spracúvanie je protizákonné a namietate proti vymazaniu osobných údajov, alebo žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia.
⦁    Právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste poskytli prevádzkovateľovi a tiež právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi.
⦁    Právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov u prevádzkovateľa.
⦁    Právo  podať  sťažnosť  na  Úrade  pre  ochranu  osobných  údajov,  ak  sa  domnievate,  že  spracúvanie osobných údajov zo strany prevádzkovateľa, ktoré sa Vás týka, je v rozpore s právnymi predpismi na ochranu osobných údajov.
⦁    Právo požiadať o preukázanie totožnosti osoby poverenej získavaním osobných údajov.
⦁    Ak osobné údaje neboli získané od Vás, máte právo získať informáciu z akého zdroja  pochádzajú  Vaše  osobné  údaje,  prípadne  informácie  o tom,  či  údaje  pochádzajú  z verejne prístupných zdrojov osobných údajov.
⦁    Vaše práva môžete uplatniť písomne na horeuvedených kontaktoch prevádzkovateľa.
Vaše osobné údaje sú spracúvané predovšetkým v elektronickej forme, na nevyhnutný čas však môže byť vyhotovený listinný dokument, ktorý však je po splnení účelu zlikvidovaný predpísaným spôsobom. Vaše osobné údaje sú uschované na bezpečnom mieste tak, aby sa predišlo neoprávnenému prístupu k nim, pričom servery sú zabezpečené a nachádzajú sa vždy v rámci krajín, o ktorých Komisia rozhodla, že ide o krajiny, ktoré zaručujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov. Po splnení účelu a po uplynutí doby sú Vaše osobné údaje predpísaným spôsobom likvidované.

Vaše osobné údaje nie sú zverejňované.

Viac informácií k spracúvaniu Vašich osobných údajov nájdete tu.

Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR, najmä zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov; Európskej únie, najmä nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR), ale aj metodické usmernenia a odporúčania dozorových orgánov (Úrad na ochranu osobných údajov SR a iné).

10. Odstúpenie od kúpnej zmluvy
10.1.Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve.

10.2.Kupujúci je oprávnený  podľa 5 týchto všeobecných obchodných podmienok aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v súlade s ust. § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. do 14 dní odo dňa:
a) prevzatia tovaru podľa odseku 4 § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. v prípade zmlúv, predmetom ktorých je predaj tovaru,
b) uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo
c) uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči.

10.3. Kupujúci potvrdením o prečítaní všeobecných obchodných podmienok pri realizácií objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust.  § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Z.z..

10.4.Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou.

10.5.Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto všeobecných obchodných podmienok musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného alebo dodacieho listu, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale vo forme poistenej zásielky.

10.6.V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, nachádza sa v originálne zapečatenom pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo je časť v lehote 15 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

10.7.V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo jej časť zníženú v súlade s ust. § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotou jeho opotrebenia vo výške 1% z celkovej ceny tovaru za každý deň používania tovaru a o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu v lehote 15 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

10.8.Predávajúci vráti pri platnom odstúpení od zmluvy kupujúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru, ak kupujúci spolu s tovarom predloží predávajúcemu písomné doklady o vynaložených nákladoch, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru. Náklady na vrátenie tovaru neznáša kupujúci iba v tom prípade, ak tovar plne nezodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a zároveň bol vadný. Za tovar plne zodpovedajúci kvalitatívnym požiadavkám sa považuje tovar rovnakej alebo podobnej charakteristiky, aká je uvedená v ponuke tovaru na internetovej stránke predávajúceho.

10.9.Za náklady, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru sa považujú náklady na uskutočnenie objednávky, najmä cena za uskutočnenie telefonického hovoru, ktorým kupujúci urobil návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy, alebo cena za pripojenie kupujúceho na internetovú stránku predávajúceho, počas ktorej kupujúci vyplnil a odoslal formulár na objednanie tovaru na internetovej stránke alebo napísal a odoslal mail s objednávkou tovaru v trvaní 30 minút.

10.10.V prípade, že kupujúci nesplní niektorú povinnosť uvedenú v bode 10.4. a 10.5. týchto všeobecných obchodných podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov, spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

11.Rezervácia kurzu/ akcie
11.1. Podmienkou záväznej rezervácie miesta na kurz je pripísanie účastníckeho poplatku na účet predávajúceho najneskôr však 7 pracovných dní pred zahájením kurzu. Platbu je nutné uskutočniť na účet predávajúceho najneskôr do 7 pracovných dní od objednania. V prípade oneskorenej platby zaniká nárok kupujúceho na už poskytnuté zľavy zo základnej ceny kurzov alebo na predbežnú rezerváciu termínu.
11.2. Po prijatí platby bude kupujúcemu zaslaná pozvánka s termínmi a informácie ku kurzy. Ak si kupujúci nerezervoval predbežný termín, po pripísaní platby na účet predávajúceho mu budú zaslané pokyny s aktuálnymi termínmi. Kupujúci najneskôr do 7 pracovných dní od obdŕžania návrhu termínov zašle informáciu o termíne na ktorom sa zúčastní pričom tento termín sa považuje za záväzný. Termín účasti na kurze nesmie byť zaväzne rezervovaný neskôr ako 6 mesiacov od pripísania poplatku na účet predávajúceho.
11.3. Účastnícky poplatok verejných kurzov zahŕňa výučbu, elektronické študijné materiály (pokiaľ v popise kurzu nie je uvedené inak).
11.4. Kupujúci má po zložení skúšok minimálne na 75% právo na získanie osvedčenia o absolvovaní kurzu a C-kartu, potvrdzujúcu príslušnú úroveň.

12. Podmienky zrušenia účasti na záväzne rezervovanom kurze/akcií
12.1. Každé zrušenie účasti (storno) na objednanom kurze alebo zmena termínu dopytovaného kurzu musí byť oznámené písomne.
12.2. Objednávateľ má právo zrušiť objednané služby písomne s uvedením: mena objednávateľa, kontaktných údajov, termínu a času kurzu/akcie a dôvodu zrušenia kurz/akcie. Oznámenie o zrušení kurzu/akcie a objednaných služieb je potrebné uskutočniť čo najskôr písomne e-mailom alebo poštovou zásielkou. Pre určenie počtu dní pri výpočte storno poplatkov je rozhodujúci deň doručenia písomného zrušenia kurzu/akcie.
12.3. Poveternostné podmienky pokiaľ sa nejedná o živelnú pohromu nie sú dôvodom na zrušenie účasti na kurze/akcii a vzťahujú sa na ňu storno poplatky.

12.4. Výška storno poplatku v prípade zrušenia akcie:
• 14 a viac pracovných dni pred termínom realizácie kurzu – 50 % z ceny účastníckeho poplatku kurzu
• 7 až 14 pracovných dni pred termínom realizácie kurzu – 75 % z ceny účastníckeho poplatku kurzu
• 0 - 6 pracovné dni pred uskutočnením akcie – 100 % z ceny účastníckeho poplatku kurzu

12.5. Neúčasť na kurze bez uskutočneného storna zo strany objednávateľa – 100 % z ceny účastníckeho poplatku kurzu (v prípade neúčasti na kurze poplatok za kurz nevraciame, objednávateľ má právo poslať za seba na kurz náhradného účastníka, pričom túto zmenu musí oznámiť najneskôr 2 pracovné dni vopred. Finančné vzťahy medzi pôvodným a náhradným účastníkom rieši výhradne pôvodný účastník).
12.6. V prípade výnimočných situácií je možné dojednať osobitné storno podmienky.
12.7. Za neúčasť kupujúceho na výučbe predávajúci neposkytne žiadnu finančnú kompenzáciu. V odôvodnenom prípade (neúčasť zo zdravotných dôvodov podložená lekárskym potvrdením) môže byť kupujúcemu ponúknutá možnosť nahradiť si zameškaný kurz v inej skupine na rovnakej úrovni s storno poplatkom vo výške 25% z ceny v čase zakúpenia, pričom za základ výpočtu sa považuje cena bez zľavy.
12.8. V prípade individuálnych kurzov, ktoré si kupujúci objednal v časovom predstihu, ale z akýchkoľvek dôvodov sa ich nemôže zúčastniť, je povinný túto skutočnosť oznámiť predávajúcemu mailom alebo telefonicky. Túto skutočnosť je potrebné oznámiť najneskôr do 14.00 hodiny pracovného dňa, ktorý predchádza dňu v ktorom sa má vyučovanie konať. Ak kupujúci zruší výučbu po 14.00 hodine pracovného dňa, ktorý predchádza dňu v ktorom sa má vyučovanie konať alebo sa jej nezúčastní, nemá nárok na vrátenie poplatku za neuskutočnené vyučovanie.

13. Presun / zrušenie termínu verejného kurzu
13.1. Predávajúci si vyhradzuje právo presunúť termín konania kurzu pri nedostatočnom počte prihlásených účastníkov (toto neplatí pri garantovanom alebo individuálnom kurze), ako i v prípade udalostí, ktoré nemôže predávajúci ovplyvniť (zásah vyššej moci, prerušenie dodávky elektrickej energie, náhla práceneschopnosť lektora a pod.).
13.2. V prípade zrušenia plánovaného termínu verejného kurzu/akcie môže byť kupujúcemu ponúknutý aj individuálny kurz v skrátenom rozsahu, vzhľadom na to, že celá pozornosť inštruktora, ako aj tempo a obsah výučby sú prispôsobené jedinému účastníkovi. V prípade, že by kupujúci o individuálny kurz záujem neprejavil a náhradný termín verejného kurzu/akcie by mu nevyhovoval, bude mu vrátená plná výška uhradeného poplatku za kurz.

14. Certifikát a neúčasť na hodine
14.1. Každý kupujúci má po zložení skúšok minimálne na 75% právo na získanie osvedčenia o absolvovaní kurzu. Osvedčenie o absolvovaní kurzu sa vydá kupujúcemu automaticky najneskôr do 30 pracovných dní od zloženia skúšky. V prípade vystavenia dočasnej certifikácie, je nutné túto skutočnosť nahlásiť najneskôr v deň začiatku kurzu.
14.2. Za neúčasť kupujúceho na výučbe predávajúceho neposkytne žiadnu finančnú kompenzáciu. V odôvodnenom prípade (neúčasť zo zdravotných dôvodov podložená lekárskym potvrdením) môže byť kupujúcemu ponúknutá možnosť nahradiť si zameškané hodiny v inej skupine na rovnakej úrovni.
14.3. V prípade individuálnych kurzov, ktoré si kupujúci objednal v časovom predstihu, ale z akýchkoľvek dôvodov sa ich nemôže zúčastniť, je povinný túto skutočnosť oznámiť predávajúcemu telefonicky alebo mailom. Túto skutočnosť je potrebné oznámiť najneskôr do 14.00 hodiny pracovného dňa, ktorý predchádza dňu v ktorom sa má vyučovanie konať. Ak študent zruší hodinu po 14.00 hodine pracovného dňa, ktorý predchádza dňu v ktorom sa má vyučovanie konať alebo sa jej nezúčastní, nemá nárok na vrátenie poplatku za neuskutočnenú vyučovaciu hodinu.

15. Záverečné ustanovenia
15.1.Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

15.2.V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

15.3.V prípade pochybností sa zmluvné strany dohodli, že za dobu používania sa považuje doba od doručenia tovaru kupujúcemu podľa bodu 5.7. týchto všeobecných obchodných podmienok do dňa doručenia tovaru predávajúcemu podľa bodu 11.4. týchto všeobecných obchodných podmienok.

15.4.Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových správ.

15.5.Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

15.6.Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

15.7.Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

16. Riešenie sporov
Spotrebitelia môžu využiť príslušný odkaz na riešenie sporov, ak majú pocit, že boli porušené niektoré ich spotrebiteľské práva. Návrh môžu podať buď cez európsku platformu alebo u prostredníctvom subjektov:  Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), a tiež tie súkromné subjekty, ktoré sú v zozname vedenom Ministerstvom hospodárstva SR.

Potápačský obchod, potápačské potreby - Možnosti dopravy.

Potápačský obchod, potápačské potreby - Reklamačný poriadok.

Platí od 25.5.2018

Back
Vaša IP adresa je: 3.92.96.236
Copyright © 2021 www.potapacskyportal.sk. Powered by SaMZ, s.r.o.
Publikovaný obsah je chránený autorským zákonom (c. 618/2003 Z. z.). Bez písomného súhlasu je zakázané ho prevziať, či ďalej šíriť iným spôsobom a v takom prípade sa jedná o porušenie autorského práva.